`

Jump to content

cyberbot

Member Since 07 Sep 2004
Offline Last Active Today, 01:02 AM

Posts I've Made

In Topic: hdd ของซีเกรท ที่ซื้อในshopee เชคประกันแล้วโอเคร แต่ตอนเคลมส่งเคลมที่ไหนครับบ

02 October 2021 - 08:46 PM

ลูกค้าบางคน ไปซื้อมาจากต่างประเทศ ยังไงถามดีๆเลยว่าซื้อจากไหนถ้าซื้อจากตัวแทนในไทย ยังไงมันต้องเชคประกันขึ้น
แต่จากต่างประเทศเขายกเลิกประกันทั่วโลกแล้วมั้งนะครับไม่แน่ใจ